Strona Główna BIP Strona Główna
Uprawnienia ze służby
 

ŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA ŻOŁNIERZY

Żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 21.11.1967 roku o powszechnym obowiązku obrony (Dz. U. z 2016r. poz. 1534 ze zm.) oraz rozporządzeniem z dnia 02.03.2010 roku w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą (Dz. U. z 2015r. poz. 144 ze zm.) przysługują m.in. następujące świadczenia i uprawnienia:

 • uposażenie w wysokości 30% (w korpusie szeregowych) najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego (3200 zł) - co daje kwotę miesięczną ok. 960 zł (brutto);
 • po zwolnieniu ze służby przygotowawczej pracodawca jest obowiązany ponownie zatrudnić pracownika w ciągu 30 dni;
 • stosunek pracy z żoną żołnierza może być rozwiązany wyłącznie z winy pracownika oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;
 • żołnierzowi posiadającemu na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny przysługuje zasiłek w kwocie minimalnego wynagrodzenia;
 • żołnierzowi, na którym ciąży obowiązek alimentacyjny na podstawie prawomocnego wyroku sądu, przysługuję zasiłek w wysokości świadczenia alimentacyjnego;
 • żołnierzowi, uznanemu za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzowi uznanemu za samotnego w okresie odbywania przez niego słuzby wojskowej przysługuje pokrycie należności za lokal mieszkalny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015r. poz. 1503.

Ponadto żołnierze pełniący służbę przygotowawczą otrzymają:

 • zwrot kosztów przejazdów do miejsca pełnienia służby;
 • nagrody uznaniowe, zapomogi;
 • bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe;
 • bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe;
 • bezpłatne wyżywienie;
 • opiekę medyczną;
 • opiekę stomatologiczną;
 • zaopatrzenie w produkty lecznicze;
 • objęci są obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Przewidywane stawki miesięczne dla żołnierza w służbie przygotowawczej kształconego na potrzeby korpusu:

 • oficerów - 60% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego - 1920 zł
 • podoficerów - 40% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego - 1280 zł
 • szeregowych - 30% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego - 960 zł