Strona Główna BIP Strona Główna
Szkoły podoficerskie
 

Osoba zainteresowana zawodową służbą wojskową w korpusie podoficerów zawodowych może starać się o powołanie do tego korpusu w drodze ukończenia szkoły podoficerskiej. Kandydat na podoficera musi przejść etap służby kandydackiej, przygotowującej go do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Służba kandydacka polega na:

 1. kształceniu lub szkoleniu na uczelni wojskowej, w szkole podoficerskiej albo ośrodku szkolenia i wykonywaniu zadań służbowych na uczelni wojskowej jako jednostce wojskowej oraz w szkole podoficerskiej lub ośrodku szkolenia;
 2. kształceniu na uczelni innej niż wojskowa i odbywaniu, w okresie przerw wakacyjnych, szkolenia wojskowego.

O powołanie do służby kandydackiej w szkole podoficerskiej może ubiegać się osoba (kandydat, kandydatka) spełniająca warunki:

 • niekarana sądownie,
 • posiadająca obywatelstwo polskie,
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
 • wiek co najmniej osiemnaście lat,
 • wykształcenie wymagane do przyjęcia do szkoły podoficerskiej – ukończona szkoła średnia.

Kandydat(ka) do wniosku (pobierz wniosek) dołącza:

 1. świadectwo ukończenia szkoły średniej;
 2. życiorys;
 3. skrócony odpis aktu urodzenia;
 4. informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;
 5. potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych;
 6. inne dokumenty potwierdzając posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

Świadectwo ukończenia szkoły średniej wydawane w roku ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej, informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego i potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych mogą być dostarczone do szkoły podoficerskiej bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego.

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej w szkole podoficerskiej po złożeniu wymaganych dokumentów jest kierowana przez wojskowego komendanta uzupełnień do wojskowej komisji lekarskiej – w celu wydania orzeczenia ustalającego zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej oraz wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Postępowanie rekrutacyjne do szkoły podoficerskiej obejmuje:

 1. sprawdzian sprawności fizycznej;
 2. test znajomości języka angielskiego;
 3. sprawdzian wiedzy ogólnej;
 4. analizę ocen na świadectwie ukończenia szkoły średniej;
 5. rozmowę kwalifikacyjną.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17.11.2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. z dnia 21.11.2014 r., poz. 1627 oraz z 2017 r. poz. 71)

Decyzja Nr 167/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie naboru kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu na potrzeby jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 06 sierpnia 2010r. w sprawie szkół podoficerskich ( t. j. 2015 poz. 252)

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji oraz tryb odbywania egzaminów wstępnych zamieszczone są na stronach internetowych przedstawionych poniżej szkół podoficerskich:

Szkoły podoficerskie

Szkoła podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 86/90
60-628 Poznań
www.spwl.wp.mil.pl
W 2017 roku prowadzony jest nabór kandydatów ze środowiska cywilnego na 9-cio miesięczne szkolenie w grupie osobowej pancerno-zmechanizowanej na potrzeby jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej
Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
ul. 2 Pułku Kraków 5
08-521 Dęblin
www.spsp.wp.mil.pl
W 2017 roku nie jest prowadzony nabór kandydatów ze środowiska cywilnego
Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce
Lędowo 1N
76-271 Ustka
www.spmw.wp.mil.pl
W 2017 roku nie jest prowadzony nabór kandydatów ze środowiska cywilnego