Strona Główna BIP Strona Główna
Kursy kadry rezerwy
 

SZKOLENIE KURSOWE KADRY REZERWY NA 2018r.

WKU EŁK

PRZYDZIAŁ LIMITU NA KURSY PRZESZKALENIA KADR REZERWY W 2018 ROKU DLA WKU EŁK

KURSY OFICERSKIE

PRZYDZIAŁ LIMITU NA KURSY PRZESZKALENIA KADR REZERWY W 2018 ROKU DLA WKU EŁK

KURSY PODOFICERSKIE


WYTYCZNE:

I. TERENOWE ORGANY ADMINISTRACJI WOJSKOWEJ:

 1. Kursy kadry rezerwy prowadzone są w celu gromadzenia wyszkolonych rezerw oficerskich i podoficerskich na potrzeby wojenne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz w celu poprawy stanu oraz jakości uzupełnienia struktur wojennych.
 2. Do dokonywania zmian w planie, w zakresie limitów dla poszczególnych WKU „upoważniony jest Szef Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień WSzW.
 3. Na kursy kierować żołnierzy rezerwy oraz osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, którzy spełniają następujące warunki:
  — nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym za przestępstwa umyślne, są zdolni do pełnienia czynnej służby wojskowej
  — ich wiek pozwala na przebywanie na przydziale mobilizacyjnym przez kolejne minimum 10 lat.

  Za dobór kandydatów na kursy, z uwzględnieniem opinii służbowych i środowiskowych, odpowiada wojskowy komendant uzupełnień.
 4. Na kursy oficerskie kierować żołnierzy rezerwy posiadających wykształcenie wyższe (w pierwszej kolejności podoficerów rezerwy, a w przypadku ich braku szeregowych rezerwy), którzy pełnili czynną służbę wojskową i posiadają nadane przydziały mobilizacyjne. Przy doborze na poszczególne kursy należy kierować się SW, w której kandydaci odbywali czynną służbę wojskową, lub posiadanym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi. Na kursy oficerskie w korpusach osobowych Medycznym, Żandarmerii Wojskowej, Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej oraz Duszpasterstwa, można kierować osoby bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadające wykształcenie wyższe, jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym z SW, w której będą szkoleni.
 5. Na kursy podoficerskie powoływać żołnierzy rezerwy posiadających wykształcenie średnie, którzy pełnili czynną służbę wojskową, (w pierwszej kolejności tych, którzy pełnili zawodową, zasadniczą lub przygotowawczą służbę wojskową) i posiadają nadane przydziały mobilizacyjne. Zasadniczym kryterium skierowania na dany kurs jest posiadanie SW lub wykształcenia cywilnego z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni. W dalszej kolejności, w przypadku braku kandydatów spełniających ww. wymagania, należy powoływać pozostałych żołnierzy rezerwy, którzy odbyli inne formy czynnej służby wojskowej.
 6. Dokonując doboru kandydatów na kursy, pomimo że są zdolni do pełnienia czynnej służby wojskowej, należy uzyskać informacje dotyczące ich aktualnego stanu zdrowia i zdolności fizycznych niezbędnych do odbywania przeszkolenia, w tym szkolenia fizycznego. W przypadku zgłoszonych przez kandydata uwag lub wzbudzenia wątpliwości co do jego stanu zdrowia, bądź możliwości odbywania zajęć ze szkolenia fizycznego, wojskowy komendant uzupełnień podejmuje decyzję, w kwestii ewentualnego skierowania kandydata do wojskowej komisji lekarskiej celem stwierdzenia jego obecnej zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej.
 7. Bezwzględnie przestrzegać terminów przesyłania list imiennych żołnierzy rezerwy powołanych na kursy przez wojskowe komendy uzupełnień, wraz z dokumentami ewidencyjnymi, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Instrukcji O powoływaniu żołnierzy ćwiczenia wojskowe”. W przypadku zmiany kandydata na kurs, która nastąpi po przesłaniu list imiennych i dokumentów ewidencyjnych, wojskowy komendant uzupełnień powiadamia niezwłocznie (telefonicznie) o tym fakcie uczelnię (szkołę) wojskową, a następnie przesyła korektę list imiennych i dokumenty ewidencyjne właściwych żołnierzy rezerwy.
 8. Wojskowi komendanci uzupełnień zobowiązani są do ścisłej współpracy z jednostkami wojskowymi, do których żołnierze rezerwy posiadają nadane przydziały mobilizacyine, w zakresie typowania kandydatów na przeszkolenie kursowe.
 9. Na kurs podoficerski w korpusie osobowym żandarmerii Wojskowej dopuszcza się kierowanie osób bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadających wykształcenie co najmniej średnie, jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym z SW, w której będą szkoleni.
 10. Stawiennictwo na kursy: do godz. 9.00 w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Żołnierze rezerwy lub osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy które spełniają w/w warunki mogą składać osobiście w WKU w Ełku wnioski o powołanie na kursy przeszkolenia kadry rezerwy, które realizowane będą w ramach ćwiczeń wojskowych w trybie ochotniczym. tel. kontaktowy 261332219