Strona Główna BIP Strona Główna
Kursy kadry rezerwy
 

SZKOLENIE KURSOWE KADRY REZERWY NA 2017r.

WKU EŁK

PRZYDZIAŁ LIMITU NA KURSY PRZESZKALENIA KADR REZERWY W 2017 ROKU DLA WKU EŁK

KURSY OFICERSKIE

PRZYDZIAŁ LIMITU NA KURSY PRZESZKALENIA KADR REZERWY W 2017 ROKU DLA WKU EŁK

KURSY PODOFICERSKIE


WYTYCZNE:

I. TERENOWE ORGANY ADMINISTRACJI WOJSKOWEJ:

 1. Kursy kadry rezerwy prowadzone są w celu gromadzenia wyszkolonych rezerw oficerskich i podoficerskich na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym nowo budowanych Wojsk Obrony Terytorialnej oraz w celu poprawy jakości uzupełnienia struktur wojennych SZ RP.
 2. Do dokonywania zmian w niniejszym planie, w zakresie limitów stanów średniorocznych, liczby żołnierzy, specjalności wojskowych (SW) oraz terminów realizacji kursów, upoważniony jest Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień — Pl (ZOiU-P1).
 3. Na kursy kierować żołnierzy rezerwy oraz w sytuacjach określonych w niniejszych wytycznych osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, którzy spełniają następujące warunki: nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym za przestępstwa umyślne, są zdolni do pełnienia czynnej służby wojskowej oraz ich wiek pozwala na przebywanie na przydziale mobilizacyjnym przez kolejne minimum 10 lat. Za dobór kandydata na kurs, z uwzględnieniem opinii służbowych środowiskowych, odpowiada właściwy wojskowy komendant uzupełnień.
 4. Na kursy oficerskie kierować żołnierzy rezerwy posiadających wykształcenie wyższe (w pierwszej kolejności podoficerów rezerwy, a w przypadku ich braku szeregowych rezerwy), którzy pełnili czynną służbę wojskową i posiadają nadane przydziały mobilizacyjne. Przy doborze na poszczególne kursy należy kierować się SW, w której żołnierze rezerwy odbywali czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe. Na kursy oficerskie w korpusach osobowych Medycznym, Żandarmerii Wojskowej, Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej oraz Duszpasterstwa, można kierować osoby bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadające wykształcenie wyższe, jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni.
 5. Na kursy podoficerskie powoływać żołnierzy rezerwy posiadających wykształcenie średnie, którzy pełnili czynną służbę wojskową, (w pierwszej kolejności tych którzy pełnili zawodową, zasadniczą lub przygotowawczą służbę wojskową) i posiadają nadane przydziały mobilizacyjne. Zasadniczym kryterium skierowania na dany kurs jest posiadanie specjalności wojskowej lub wykształcenia cywilnego zbieżnego z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni. W dalszej kolejności, w przypadku braku kandydatów spełniających ww. wymagania, należy powoływać pozostałych żołnierzy rezerwy, którzy odbyli inne formy czynnej służby wojskowej.
 6. Dokonując doboru kandydatów na kursy, pomimo iż są zdolni do pełnienia czynnej służby wojskowej, należy uzyskać informacje dotyczące ich aktualnego stanu zdrowia i zdolności fizycznych niezbędnych do odbywania przeszkolenia, w tym szkolenia fizycznego. W przypadku zgłoszonych przez kandydata uwag lub wzbudzenia wątpliwości co do jego stanu zdrowia, bądź możliwości odbywania zajęć ze szkolenia fizycznego, wojskowy komendant uzupełnień podejmuje decyzję, w kwestii ewentualnego skierowania kandydata do wojskowej komisji lekarskiej celem stwierdzenia jego obecnej zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej.
 7. Bezwzględnie przestrzegać terminów przesyłania list imiennych żołnierzy rezerwy powołanych na kursy przez wojskowe komendy uzupełnień, wraz z dokumentami ewidencyjnymi, zgodnie z ustaleniami zawartymi w „lnstrukcji o powoływaniu żołnierzy rezerwy na ćwiczenia wojskowe”. W przypadku zmiany kandydata na kurs, która nastąpi po przesłaniu list imiennych i dokumentów ewidencyjnych, wojskowy komendant uzupełnień niezwłocznie powiadamia telefonicznie o tym fakcie szkołę (uczelnię) wojskową, a następnie przesyła korektę list imiennych i dokumenty ewidencyjne właściwych żołnierzy rezerwy.
 8. Na kurs podoficerski w korpusach osobowych Medycznym oraz Żandarmerii wojskowej dopuszcza się kierowanie osób bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadających wykształcenie średnie jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni.
 9. Limity żołnierzy rezerwy do powołania i skierowania przez poszczególne WKU na kursy wymienione w niniejszym „Planie kursów .. . zostaną określone przez ZOiU-P1 i w terminie do 30 września 2016 r. zamieszczone w systemie teleinformatycznym „MILNET-Z” na stronie SG WP, ZOiU-P1, OPUMiW, pt. „PODZIAŁ LIMITÓW PRZESZKALANIA KURSOWEGO KADR REZERWY W 2017 ROKU”.
 10. Stawiennictwo na kursyw dniu rozpoczęcia szkolenia do godz. 9.00.
 11. Po zakończeniu kursu, wojskowi komendanci uzupełnień w terminie 3 miesięcy od jego zakończenia przesyłają do właściwych WSzW wykazy imienne przeszkolonych żołnierzy rezerwy wraz z numerami (nazwami) jednostek wojskowych, do których nadano im przydziały mobilizacyjne. Szefowie WSzW informację dotyczącą realizacji przeszkalania kadr rezerwy i ich wykorzystania na przydziałach mobilizacyjnych ujmują w „Sprawozdaniu ze stanu i jakości uzupełnienia potrzeb mobilizacyjnych Sił Zbrojnych RP żołnierzami rezerwy”.

II. KOMENDANCI AKADEMII WOJSKOWYCH, WYŻSZYCH SZKÓŁ OFICERSKICH ORAZ SZKÓŁ PODOFICERSKICH:

 1. Przebieg służby i proces szkolenia w trakcie kursu określają obowiązujące przepisy wojskowe, program szkolenia oraz obowiązujące w uczelni regulaminy.
 2. Po zakończeniu kursu oficerskiego, wobec żołnierzy, którzy zdali egzamin na oficera, sporządzić wnioski o mianowanie na stopień podporucznika i przesłać je do właściwych wojskowych komendantów uzupełnień w terminie do 30 dni od zakończeniu kursu.
 3. Starszych szeregowych i szeregowych, którzy zdali egzamin podoficerski należy, zgodnie z posiadanymi kompetencjami, mianować na stopień kaprala lub wystąpić do przełożonego o mianowanie, z takim wyliczeniem aby mianowanie to nastąpiło przed zakończeniem kursu.
 4. Wnioski złożone przez żołnierzy rezerwy, którzy nie zdali egzaminu na oficera/podoficera lub egzaminu końcowego, o powtórne przystąpienie do egzaminu, należy rozpatrzyć zgodnie z obowiązującymi przepisami, a decyzje o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu przesłać do ZOlU-Pl SG WP w celu uzgodnienia terminu egzaminu poprawkowego.
 5. W dokumentach ewidencyjnych żołnierzy rezerwy - uczestników kursów oficerskich w SW 40A — I oraz 46A — C (Korpus Osobowy Medyczny oraz Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej), należy wpisać specjalność wojskową zgodnie z ich posiadanym wykształceniem, zawodem wykonywanym lub posiadaną specjalizacją.
 6. W terminie do 15 dni po zakończeniu kursu przesłać do ZOiU-Pl „Meldunek z realizacji planu kursów przeszkalania kadr rezerwy”.

Wnioski o powołanie na kursy przeszkolenia kadry rezerwy realizowane w trybie ochotniczym w ramach ćwiczeń wojskowych, żołnierze rezerwy lub osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy które spełniają w/w warunki mogą składać osobiście w WKU w Ełku. tel kontaktowy 261332219.